آشنایی با سبک های هنری

رمانتی سیسم   

مکتب رمانتیک در هنرهای تجسمی، از اواخر قرن هجدهم یعنی از ۱۷۹۰تا۱۸۴۰ هم زمان با احیای مکتب نئوکلاسیک شد. زادگاه این سبک انگلستان بوده و مکتب منظره نگاری انگلیسی تاثیر بسیار گسترده ای بر جنبش رمانتیک داشت.