دوره  آموزشی تپستری

دوره آموزشی تپستری

تپستری هنر ی اصیل و قدیمی که قدمت آن به هزاره های قبل میلاد برمیگردد و خواستگاه اولیه آن فرانسه بوده است.جهت رنگی کردن و پوشاندن دیوارهای بلند و سنگی و بی رنگ قصرها و جهت جلوگیری از عبور صدا در کلیساها هنگام دعا و نیایش