کارگاه آشنایی  با تاپ استری

کارگاه آشنایی با تاپ استری

از دست باف های ويژه كشورهای فرانسه  و شمال اروپاست. هنرمندان اين اثر در پی تجربه های جديدی در هنر بافندگی اند. اين دست باف ها تلفيق و تركيب بخشی از تمايلات هنرمندان است.

تاپ استری ها در واقع بافته های پود نمای ساده بافی هستند كه نقوش آن با روش بافت آزاد ايجاد می شود و پود كاملاً روی تار را می پوشاند و نقش را می سازد. می توان اين بافته ها را آويزه تزيينی نيز ناميد.